FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Xu hướng : Sideway vùng giá 0.85686 - 0.83482
Các mức chính có liên quan : Support zone (0.85765 - 0.85460) ; Demend zone (0.83170 - 0.83675)
Hành động giá : Một Pin bars hình thành vào ngày 22/05/2020 tại support zone (0.85765 - 0.85460) ; Một Pin bars hình thành vào ngày 26/05/2020 Break out false Pin bars ngày 22/05/2020
Lưu ý hiện tại :
Giao dịch : Sell limits tại mức hồi 50% Pinbars ngày 26/05/2020 ; Mức dừng lỗ 0.86059 ; Tp : 0.83929
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.