NguyenThang33

Phân tích cặp NzdCad - Xu hướng Short

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Giá của cặp hiện đang chạm mức kháng cự tại 0.8519 và khả năng sẽ có sự điều chỉnh giá xuống chạm lại mức hỗ trợ chính của cặp tại 0.8374.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.