FOREXCOM:NZDCAD   New Zealand Dollar / Canadian Dollar
Khung ngày, h4 vẫn ở trend giảm.

Like, comment, follow me. Thanks for Tradingview.
Phán đoán luôn có xác suất 50/50.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.