ThanhThaoMC

NZDCAD dành cho sellers, target 389 pips

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Đây là một cơ hội tuyệt vời để sell trên daychart với lợi nhuận 400 pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.