HHermes

NZDCAD!! H1, H4 đều xuất hiện tín hiệu LONG. Goodluck

Giá lên
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
NDZCAD!! H1, H4 đều xuất hiện tín hiệu LONG. Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.