khongro001

NzdCad cho tin hiệu sell tốt

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
mây ichimoku cho thấy mây đang khá lớn , hiện tại khá dốc và có khả năng sẽ tăng nhẹ và rớt vì lực giảm đang yếu dần , H4 cho thấy tin hiệu sẽ giảm mạnh , vượt MA 200 cho tín hiệu sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.