FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Gía chạm đường trendline trên tháng tạo Doji .trên tuần đã xác nhận giảm đợi hồi về 1 chút rồi sell xuống !!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.