Vincent_M_Trader

SELL - NZDCAD

Giá xuống
Vincent_M_Trader Pro Cập nhật   
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Giá break trend hồi với lực nến mạnh đẩy xuống thấp hơn mây khung nhỏ, đặt SQL trên Kijun khung lớn + đỉnh cũ
Đã hủy lệnh: Hủy do giá đã đi quá điểm vào
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.