FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Cấu trúc m30, m15 đồng pha tăng.
Giá đã build thanh khoản dạng đáy đơn.
Chờ hồi về vùng demand zone để entry vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.