FX_IDC:NZDCAD   NEW ZEALAND DOLLAR / CANADIAN DOLLAR
Chờ đợi con sóng 5 trong H1
Có vẻ như đang hoàn thành con sóng đẩy c của sóng 4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.