NguyenThang33

NZDCAD - Short ngay

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Đối với NZDCAD tôi đang tìm kiếm cơ hội vào lệnh Short. Giá đã điều chỉnh 61,8% của xung đầu tiên xuống và bây giờ nó đang mất đà. Giả định rằng việc chúng ta chuyển sang nhược điểm có thể là một động thái điều chỉnh như một AB = CD hoặc di chuyển 5 sóng mà nó cũng có thể tự khắc phục.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.