truongha95

#nzdcad

Giá xuống
truongha95 Pro+ Cập nhật   
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Short vùng SZ
Bình luận:
Fail Break
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.