SonPriceAction

NZDCAD canh long

Giá lên
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
NZDCAD đang có 1 uptrend đẹp trên d1 với các đợt sóng impulse mạnh và quyết đoán. Plan là đợi giá hồi về các vùng zone đã đánh dấu như trên hình
và buy nếu có signal

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.