ThomasTrinh

NZDCAD - SELL D1

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
NZDCAD đã chạm khu kháng cự mạnh supply zone
với hành động mua quá nhiều
thị trường sẽ điều chỉnh giá lại nguy cơ sụt giảm 150 pip
Stop Loss - 0,93098
TP - 0,91171
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.