dinhchien

NZDCAD = giảm tại nhóm sóng Tuần

Giá xuống
FOREXCOM:NZDCAD   New Zealand Dollar / Canadian Dollar
Phân kỳ đã có.
Nến Nhật cũng có luôn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.