Leadership

NZDCAD Mua tại 0.87300

Giá lên
Leadership Cập nhật   
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Mua tại 0.87300
Mục tiêu: 0.88700 ( fibo 61.8)
Dừng lỗ: 0.86900
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
Tăng 60pips
Bình luận:
Close 1/2 khối lương, move SL về Entry và nuôi lãi tiếp ^^
Bình luận:
0.88070
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.