URIFX

NZDCAD #Bán correction

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Về long term cặp này sẽ tăng vút. Nhưng cấu trúc giá hiện tại, mình thấy có 1 cơ hội sell.

Nếu đây là 1 correction: có thể đây là Expand triangle?
Nếu đây là 1 motive wave: giá sẽ break xuống sâu hơn.
Rất ít khả năng đây là 1 Motive wave đi lên.....

Sell vẫn có nhiều cơ hội hơn Buy vào.
Bình luận:
Có phản ứng tích cực

Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.