OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Short theo cấu trúc giảm h1, giá tạo cấu trúc giảm và hồi về khu vực chưa seller. Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.