FarmerForex

Bẫy giá NZDCAD khung H1

FarmerForex Pro Cập nhật   
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Bẫy giá NZDCAD khung H1
Chờ giá đóng nến trên cản thì vào lệnh. SL dưới cây nến EG tăng gần nhất.
Bình luận: Chốt lời 1 lệnh tại 0.825
1 lệnh còn lại Chốt lời tại 0.8276
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.