Le_Thanh_Tung

Sell NZDCAD

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Hiện tại thấy giá hình thành nến pinbar + nhấn chìm giảm trong xu hướng giảm
=> sell trực tiếp giá hiện tại, tỉ lệ RR = 1:2