maivanhai

NZDCAD đánh lên

Giá lên
maivanhai Pro Updated   
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Cặp này có thể đánh lên ngắn hạn
Đã hủy lệnh: bỏ lệnh chờ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.