maivanhai

NZDCAD đánh lên

Giá lên
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Cặp này có thể đánh lên ngắn hạn
Đã hủy lệnh: bỏ lệnh chờ

Bình luận