QuoctoanFx

NZDCHF: NZD suy yếu

Giá xuống
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
Vùng kháng cự tại đây đang có dấu hiệu lực tăng kết thúc tại vùng kháng cự 0.6300. Cũng là vùng trend xu hướng giảm. Chính điều này có khả năng hỗ trợ cho NZDCHF giảm điểm .
Phương án giao dịch :
Sell NZDCHF 0.6300
Sl 0.6340
Tp1: 0.6250

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.