khoahuynh

NZDCHF - Tiếp tục canh sell

OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
Giá đã phá vỡ vùng hỗ trợ và quay lại test vùng này, khả năng giảm tiếp vẫn còn xảy ra.
Canh sell tại vùng hỗ trợ - lúc này là kháng cự, hoặc tại vùng sell cao hơn ở trên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.