FOREXCOM:NZDCHF   New Zealand Dollar / Swiss Franc
Nhận định cặp NZDCHF:
1. Xu hướng bắt đầu chuyển sang tăng khi phá kênh giá giảm, phá lên khỏi đỉnh tạo đáy thấp nhất;
2. Giá hồi về vùng hỗ trợ quanh 0.64000, hồi quy 50% Fibonacci;
3. Setup vào lệnh: cụm nến búa ngược.
Kỳ vọng giá sẽ tăng.
Good luck!
T.P.,

NZDCHF forecast:
1. Uptrend;
2. NZDCHF has retested to support around 0.64000 (round number), retreated to fibonacci 50%;
3. Setup priceaction: inverted hammer .
Expect to go up.
Good luck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.