MyFriendFun

NZDCHF Bán xuống full magin

OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
Nzdchf đang tích lũy ngay tại đỉnh sau thời giản tăng liên tục.
với vị trí này sẽ tranh thủ bán giá cao chờ mua lại sau the xu hướng tăng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.