FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
Short theo cấu trúc giảm khung thời gian lớn, chúng ta thấy được giá đã lấy thanh khoản phía trên và đẩy giá xuống, vùng trên sẽ chứa seller đẩy giá xuống. Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.