khoahuynh

NZDCHF - Sell theo xu hướng

OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
NZDCHF hình thành nến engulfing giảm vào vùng support. Có thể sell ở giá hiện tại hoặc chờ giá phá hoàn toàn vùng hỗ trợ này. Dừng lỗ trên mô hình nến Engulf. Mục tiêu hướng về vùng support được đánh dấu bên dưới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.