FOREXCOM:NZDCHF   New Zealand Dollar / Swiss Franc
Nhận định cặp NZDCHF:
1. Xu hướng tăng;
2. Giá chạm vùng hỗ trợ quanh 0.65685, chạm EMA 21, hồi quy mức Fibonacci 50%;
3. Setup vào lệnh: Pinbar , đặt lệnh chờ mua 50% pinbar .
Kỳ vọng giá sẽ tăng.
Chúc may mắn!
T.P.,

NZDCHF forecast:
1. Uptrend;
2. NZDCHF has tested to support around 0.65685, touched EMA 21 and retreated to fibonacci 50%;
3. Setup priceaction: Pinbar , buy limit 50% pinbar .
Expect to go up
Goodluck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.