phanmanhungqbe

NZDCHF 24/11/2021

OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
13 lượt xem
0
KHUNG D phân kì giảm . hiện tại giá gần test về kl tăng Khung D >H4. có thể buy tại kl này. tp leen kl Giảm h1. xa hơn là vung kl trên. rồi xem xét sell về đáy kl tăng