phanmanhungqbe

NZDCHF 24/11/2021

OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
KHUNG D phân kì giảm . hiện tại giá gần test về kl tăng Khung D >H4. có thể buy tại kl này. tp leen kl Giảm h1. xa hơn là vung kl trên. rồi xem xét sell về đáy kl tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.