AZINVEX

Phân tích NZDCHF D1, 15:57, 14-5-2018

FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
Mô hình Vai Đầu Vai Giảm xuất hiện
Take Profit: 0.6786
Stop Loss: 0.7045