AZINVEX

Phân tích NZDCHF D1, 15:57, 14-5-2018

FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
Mô hình Vai Đầu Vai Giảm xuất hiện
Take Profit: 0.6786
Stop Loss: 0.7045
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.