SonPriceAction

Short NZD/CHF

Giá xuống
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
Cơ hội để short NZD/CHF với R/R tốt
Tp1: 0.6660
Tp 2 : 06600
Everthing on the chart !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.