MyFriendFun

NZDCHF cơ hội đã đến bán và cắt lỗ theo tỉ lệ trên hình

Giá xuống
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
NZDCHF cơ hội đã đến bán và cắt lỗ theo tỉ lệ trên hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.