URIFX

NZDCHF: Mua khi CHF giảm

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
CHF: đồng tiền này đang đà giảm.
D1: Chạm channel biên dưới.
H1: Giá break channel lần 2, test lại Neckline.

Plan: Mua với hy vọng buyer sẽ cố gắng break level cũ.
Bình luận:
Bình luận: Close 50% profit
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.