vegas9999

1/NZDJPY sell h1

Giá xuống
vegas9999 Cập nhật   
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
1/ NZDJPY sell h1 now
Giao dịch đang hoạt động:
Giá đang sw tại vùng kháng cự 74,469
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.