maivanhai

NZDJPY đánh lên

Giá lên
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Hiện tại cho thấy có sự quay đầu của giá ở vùng đáy, cặp này có thể ưu tiên đánh lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.