MyFriendFun

NZDJPY cơ hội lớn để bán tiếp

Giá xuống
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật

chiến lược trước không phá đáy như kỳ vọng nên ta tiếp tục vào lệnh với chiến lược mới.
vấn chờ đợi phá kênh giá trên h1 để hồi lên mới vào lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.