dinhchien

NZDJPY - Day trade by Keltner 12-Dec-2020

Giá lên
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Risk per trade: 1%.
- How to the strategy works is in links below.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.