DTH-PA

NZDJPY - H1 - Buy

Giá lên
DTH-PA Cập nhật   
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
- Quản lý vốn (1-2%/Tổng vốn)
- Chốt 1/2 khi được 1R.
- Đi đều Volume .
- Để xác suất và thị trường quyết định.
=> Nhận định thị trường luôn có xác suất, hãy tự bảo vệ tài khoản của chính bạn.
Bình luận:
Đặt thêm 1 lệnh ngay phía dưới lệnh 1, đảm bảo sao cho lệnh 1 SL thì lệnh 2 sẽ được khớp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.