levanlinhepi

15/02 - NZDJPY sóng giảm

Giá xuống
PEPPERSTONE:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZDJPY liên tục tạo ra những đỉnh và đáy thấp dần theo đường xu hướng. Gần nhất đã phá qua 2 đáy hỗ trợ. Chúng ta có thể short.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.