drbin2211

NZDJPY - BÁN XUỐNG

Giá xuống
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Tỉ lệ RR 1:2 ~ 1:4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.