dinhchien

NZDJPY - Day trade theo kênh giá Keltner 12-10-2020

Giá lên
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Rủi ro 1 giao dịch: 1%.
- Xem cách vào lệnh links phía dưới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.