dinhchien

NZDJPY - giảm tại vùng sóng Ngày (New Elliot)

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Nhìn bên trái, tìm điểm vào hợp lý.
Có 2 khu vực để bán:
1. Sóng nhóm hàng tuần (I) (II) (III) ... đang ở sóng 'Sóng (III)' (IV).
2. Sóng Nhóm hàng ngày I, II, III .. ở sóng V đến VI. Tôi muốn bán trong khu vực của nhóm này (giá từ 75.537 đến 76.362).
Khi NZDJPY đạt đến Vùng Bán và giảm (đường xu hướng bị phá vỡ tại khung thời gian Nhỏ hơn).
Vì vậy, tôi dự đoán anh ta sẽ giảm tiếp.
Mục 1: Bán ngay
Mục tiêu 1 là 73.841.
Mục tiêu 2 là 73.167.
Stoploss ở trên Wave VI 20 bibs 76.363 + .0.200 = 76.563
* Mục 2: Bán hạn chế ở mức 76.362
Dừng lỗ là 77.167 + 0.20 = 77.367
Mục tiêu là giống nhau.
-----------------------
Look left, finding a rule wave for Entry.
There are 2 Zone for Sell:
1. The Group wave Weekly (I)(II)(III)... is at the 'Wave (III) to Wave (IV).
2. The Group wave Daily I, II, III.. is at the Wave V to VI. I want to sell in the zone of this group (price is from 75.537 to 76.362).
When NZDJPY reached The zone for Sell and down (break trendline at the Smaller timeframe).
Therefore, I predict he will drop again.
Entry 1: Sell now
Target 1 is at 73.841.
Target 2 is at 73.167.
Stoploss is at above the Wave VI 20 bibs 76.363+.0.200 = 76.563
* Entry 2: Sell limited at 76.362
Stop loss is at 77.167 + 0.20 = 77.367
Target is the Same.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Mục tiêu 1 đạt 75 bibs, dời stop loss về 0 (điểm vào)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.