URIFX

NZDUSD: bán ngắn

Giá xuống
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Tin tức:
1. Số liệu tiền lương và số liệu lao động tốt, tốt cho NZD
2. Quá trình thu hẹp tapper bắt đầu và end vào June 2022, USD không quá biến động.

Phân tích sóng:
1D: có thế đã bắt đầu sóng impulse tiếp theo. Đẩy NZDUSD lên tiếp.
30m: Tuy vậy, vẫn có thể có cơ hội trade pullback của correction với target trong channel hoặc Fibo50
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.