AronnoFx

NZD/USD SHORT BUY OPPUTUNITY .......

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ

Hello Traders, here is the full analysis for this pair,
let me know in the comment section below if you have any questions,
the entry will be taken only if all rules of the strategies will be
satisfied. I suggest you keep this pair on your watch list and see if
the rules of your strategy are satisfied.

Dear Traders,
If you like this idea, do not forget to support with a like and follow.


PLZ! LIKE COMMAND AND SUBSCRIBE

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.