FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
lệnh Sell NU giá hiện tại SL: 0.725 TP1: 0.674, TP2: 0.647 tp3: 0.554
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.