SHYDRA777

the NZDUSD will fall even more in the next week.

Giá xuống
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
I do believe that this market will have to make a correction up to the 0.620 area before going down 0.61380 and then going even more down to do price area around 0.61150.

so what do you guys think? do you agree or not ?!

pls, share with me your opinions !!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.