Blogngoaihoi

NZDUSD 29/11- Hỗ trợ đáy cũ

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Kèo 3: NZDUSD 29/11- Hỗ trợ đáy cũ.

Chiến lược tham khảo : Mua quanh 0.681, Stop 0.677, TP 0.69.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.