KTradervn

09/9/2022 - NZDUSD M15 bắt đầu cấu trúc tăng mới

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Hiện tại giá đã phá Swing high của cấu trúc hiện tại. Hình thành một xu hướng tăng mới.
Mọi người có thể tham khảo kế hoạch giao dịch ngắn hạn ngày hôm nay
Buy Limit: 0.60700
SL: 0.60290
TP: 0.61260
Bạn chú ý giao dịch quản lý vốn với mức độ rủi ro hợp lý, tránh all in khi dịch

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.