JaneDoan

NZDUSD D1 Sell

Giá xuống
JaneDoan Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD D1 Sell
Giao dịch đang hoạt động:
Sell Limit: 0.675
SL: 0.679
TP: 0.66
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.