cuongdongphu

NZDUSD

Giá xuống
cuongdongphu Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Short NZDUSD
- Chạm trend giảm
- RR: 1/2
Giao dịch được đóng thủ công:
Đóng lệnh tại 0.642
RR:1/1
Do động lực hơi yếu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.